flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

РЕГЛАМЕНТ роботи Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

РЕГЛАМЕНТ

     роботи Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                            Порядок роботи Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ( в подальшому суду ) та його посадових осіб визначається Конституцією України . Законами України « Про судоустрій і статус суддів», « Про державну службу»,цим Регламентом, Правилами внутрішнього трудовою розпорядку та іншими законодавчими актами.

1.2.                            РЕГЛАМЕНТ - це нормативний акт , розроблений на підставі чинного законодавства України . який визначає завдання суду, порядок здійснення правосуддя і судочинства, основні напрямки судової діяльності, вимоги до підбору кадрів та функціональні обов'язки посадових осіб.

1.3.                            Затвердження та скасування Регламенту . внесення в нього змін і доповнень здійснюється наказом голови суду.

1.4.                           Додержання вимог Регламенту є обов'язковим для всіх працівників суду.

2. ЗАВДАННЯ СУДУ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

і СУДОЧИНСТВА.

2.1.                           Нікопольський міськрайонний суд утворений за територіальним принципом , належить до системи судів України загальної юрисдикції, судді при здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуються лише закону.

2.2.                           Суд є юридичною особою, має свою круглу печатку.

2.3.                           До повноважень суду належить:

розгляд справ, віднесених процесуальними законами до його підсудності, а саме: розгляд кримінальних справ; розгляд цивільних справ;

до створення адміністративних судів розгляд справ адміністративної юрисдикції, розгляд справ про адміністративні правопорушення.

2.4.                           Підсудність окремих категорій справ , а також порядок їх розгляду визначається законом.

3. СКЛАД СУДУ

3.1.                        Правосуддя в суді здійснюють судді та у визначених законом випадках народні засідателі. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підпорядковуються тільки закону.

3.2.                        Професійний суддя розглядає справи по першій інстанції одноособово або в складі колегії суддів відповідно до вимог процесуального закону.

3.3.                       Професійний суддя призначається чи обирається на посад) відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів.

3.4.                       Кількість суддів у суді визначається Президентом України за поданням Голови Державної Судової Адміністрації за погодженням з Головою Верховного Суду України. Кількість та персональний склад колегій судців визначається наказом голови суду. Професійні судді в суді поділені на колегії по розгляду кримінальних . цивільних справ та справ адміністративної юрисдикції.

3.5.                       Народним засідателем є громадяни України . які постійно проживають па території, на яку поширюється юрисдикція суду, які відповідають вимогам, передбаченим ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і дали згоду бути народним засідателем.

3.6.                         Список народних засідателів затверджується відповідною місцевою радою

за поданням голови суду на строк 4 роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше . ніж через 2 роки. Список народних засідателів публікується в засобах масової інформації.

3.7.                         1 Народні засідателі під час здійснення правосуддя користуються усіма правами судді, на час виконання ними обов'язків по здійсненню правосуддя на них поширюються гарантії незалежності і недоторканості професійних суддів.

4.ГОЛОВА СУДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИК.

4.1. Голова суду , заступник голови суду призначається на посаду строком на п'ять років з числа суддів та звільняється з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду на підставі рекомендації Ради суддів України.

4.2.             Голова суду:

здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

визначає обсяг обов'язків заступника ( заступників ) голови суду;

на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або

припинення повноважень судді видає відповідний наказ.

приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду , присвоює їм ранти державного службовця у встановленому порядку , застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики:

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників суду;

представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого

самоврядування, громадянами та організаціями.;

здійснює інші передбачені законом повноваження. Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.

4.3.              Голова суду має заступника. Заступник голови суду:

контролює роботу щодо ведення діловодства в суді; здійснює контроль за роботою канцелярії; здійснює контроль за роботою архіву здійснює контроль за виконанням: вироків суду.

5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ І ЗАХОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

5.1.                 Організація і планування роботи.

Організація роботи суду здійснюється відповідно до чинного законодавства, трудова і виконавча дисципліна регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку . Етика поведінки суддів та державних службовців законами України « Про судоустрій і статус судців» та « Про державну службу».

5.2.               Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи

документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату, що тягне за собою звільнення його з посади. Керівника апарату, його заступника призначає на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови місцевого суду.

Керівник апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України „Про державну службу". Умови праці, матеріально-побутового. Медичного, санаторно-курортного і транспортного забезпечення працівників апарату суду визначаються на засадах, що встановлені для відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади. Структура та штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням з головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, в межах видатків на утримання відповідного суду.

В апаратах судів загальної юрисдикції можуть створюватися управління, відділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідне управління, відділ, затвердженого керівником апарату відповідного суду.

До штату апарату судів загальної юрисдикції входять також секретарі судового засідання, консультанти та судові розпорядники.

Помічники суддів прикріплюються до кадрового та фінансового обслуговування до апарату відповідного суду, на них поширюється дія Закону України „Про державну службу".

Голова суду має право в разі службової необхідності своїм наказом проводити

перерозподіл обов'язків між працівниками суду залежно від штатної чисельності працівників , їх

освіти і професійної підготовки, обсягу роботи.

5.2.                        Планування роботи суду проводиться на кожне півріччя . суд здійснює свою роботу згідно з планом за основними напрямами своєї діяльності.

5.3.                        Порядок підготовки і проведення нарад.

Наради проводяться згідно з планом роботи суду за основними напрямками його діяльності за півріччя.

Планові наради проводяться 2 рази на тиждень - у понеділок , п'ятницю головою суду. Планові наради працівників проводяться. Позапланові наради проводяться головою суду в разі потреби. Кожна нарада контролюється помічником голови суду.

5.4.                        Ведення діловодства . організація роботи з документами.

Діловодство в суді ведеться державною мовою , на підставі вимог Тимчасової Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року № 68.

Організаційно розпорядча документація розробляється керівником апарату суду, заступником керівника апарату суду.

Накази голови суду, керівника апарату суду обов'язкові до виконання всіма працівниками суду і заносяться до книги наказів, яка складається з трьох частин. У першій частині реєструються, загальні накази ( оглядові), у другій накази про щорічні основні відпустки ( обов'язково після номеру ставиться літера «В» ). у третій накази но особовому складу ( обов'язково після номеру ставиться літера «К» ).

Відповідальність за загальний стан роботи з документами в Нікопольському міськрайонному суді та контроль за їх виконанням покладається на голову суду , керівника апарату суду та старшого секретаря.

Відповідальність за виконання документів за змістом і термінами несуть нарівні з безпосередніми, виконавцями особи . які вказані в резолюції голови суду.

Вхідні та вихідні документи виконуються у строки, вказані в самих документах. Якщо строки не визначені самим документом, встановлюються головою суду згідно вимог чинного законодавства.

Термінові документи , в яких не вказані строки виконання та за резолюцією голови суду виконуються у десятиденний строк, всі інші документи , в яких не вказані строки виконання, за резолюцією голови суду виконуються у тридцятиденний термін.

 5.5        Аналітична робота.

Аналітична робота суду по розгляду окремих категорій справ та за іншими напрямками роботи суду здійснюються згідно з планом роботи у визначений термін консультантами суду.

За дорученням голови суду в аналітичній роботі суду можуть брати участь судці.

5.6.                          Робота зі зверненнями громадян.

В роботі зі зверненнями громадян суд керується Конституцією України , Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднання громадян , на підприємствах , в установах , організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. Тимчасовою Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді . затвердженою наказом Державної Судової Адміністрації України від 27.06.06. № 68.

Організація та аналіз роботи з вирішення звернень громадян і юридичних осіб в суді покладається на консультанта.

Прийом громадян в суді здійснюється головою суду, помічником голови суду кожний понеділок з 09 до 13 годин , помічником суддів кожний понеділок з 9 до 17 годин. Іногородніх громадян голова суду приймає щодня протягом всього робочого часу. В апараті суду загальної юрисдикції утворюється канцелярія, яка щоденно забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія суду працює щоденно.

5.7.                Профілактика та право виховна робота.

В суді профілактика і право виховна робота здійснюється головою суду, суддями згідно з планом роботи на півріччя і спрямована на закріплення законності і правопорядку, попередження злочинів .охорону інтересів суспільства. Вживаються такі заходи: проведення лекцій, бесід з правової тематики на підприємствах, установах, учбових закладах, виступи в пресі, по радіо, телебаченню з найбільш актуальних питань, проведення координаційних нарад спільно з працівниками прокуратури та відділу внутрішніх справ.

Облік цієї роботи покладається на голову суду та заступника голови суду.

5.8.                Організація архіву суду.

На суд покладено важливу функцію по організації архівної справи. Завдання її полягають в організації діловода в архіві, веденні канцелярією суду обліку справ і документів та формування їх для здачі до архіву суду, забезпечені збереження архівних справ і проведенні експертизи цінності справ та документів з метою здачі їх до державного архіву.

Відповідальність за організацію архівної справи покладається на голову суду, за її ведення - на старшого секретаря.

Організація обліку та зберігання справ, інших матеріалів в архіві регламентується чинним законодавством, інструкцією з діловодства у Верховному Суді Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному (у містах) судах, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 13.03.1997 р.Ж\22/5.

6 . КАДРОВА РОБОТА

6.1.                            Кадрова робота в суді проводиться згідно з Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу".

6.2.                             Наказом голови суду виконання кадрової роботи в суді покладене на керівника апарату суду, який разом з головою суду дає пропозиції щодо добору кадрів для призначення на вакантні посади номенклатури суду. Порядок формування і організації роботи з кадрами, з кадровим резервом регулюється Положенням про формування кадрового резерву державної служби, затвердженими постановою КМ України від 19.12.1994 р. № 853.

6.3.                             Забезпечення формування кадровою резерву та організацію роботи з ним, участь в розробці планів професійної підготовки працівників суду тау проведенні з ними занять здійснює керівник апарату суду.

6.4.                             На кожного працівника суду, який відноситься до категорії державних службовців, заводиться особова справа, яка формується згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою КМ України від 25.05.1998 р. № 731. Ведення особливих справ працівників суду здійснюється помічником голови суду.

Вимоги до підбору кадрів та функціональні обов'язки посадових осіб визначаються Конституцією України, Законами України "Про судоустрій". "Про статус суддів", "Про державну службу", Тимчасовою Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної Судової Адміністрації України від 17.02.05 р.№20.

Посадові інструкції розроблені відповідно до вимог вищезазначених нормативних актів, на працівників суду затверджується наказом голови суду.

7. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕЧАТКИ СУДУ

7.1.                              Кругла гербова печатка, печатки суду і прямокутний кутовий штамп та штампи суду зберігаються в металевому сейфі у старшого секретаря суду.

7.2.                              Гербовою печаткою затверджуються документа, які підписуються толовою суду, суддями, фінансові документи, копії вироків, рішень, постанов, тексти відправлених телеграм. Круглою печаткою суду «Для довідок» засвідчуються довідки

7.3.               Кутовий штамп використовується для маркування вихідної кореспонденції, суду , кругла печатка «Канцелярія суду» - ставиться на судових повістках про перебування в суді учасників процесу,штампи «Судова повістка» та «Прямокутний штамп суду» ставиться на конвертах суду, штамп суду «Під вартою « - ставиться на кримінальних справах, штамп суду - «Одержано» - ставиться на вхідних документах відповідно до Інструкції по діловодству в місцевому суді..

7.4           Відповідальність за зберігання і використання гербової печатки, печаток суду

прямокутного штампу та штампів суду покладається на старшого, секретаря суду.

8.ПОРЯДОК ДРУКУВАННЯ ТА РОЗМНОЖУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

8.1.                              Друкування документів здійснюється друкарками суду.

8.2.                              В перш)' чергу друкуються матеріали для голови суду, а також за його розпорядженням в інших випадках.

Терміново друкуються вироки засуджених, які знаходяться під вартою, накази, фінансові документи .

Матеріали, що подаються до друку, повинні бути розбірливо написані чорнилом

або пастою фіолетового, синього або чорного кольору, ретельно вивірені та завізовані

виконавцем і керівником.

Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту

документа. Він повинен бути короткий та точно передавати зміст тексту.

На рукопису виконавець зазначає кількість примірників, які необхідно друкувати,

на якому форматі, дату здачі матеріалів до машбюро.

Текст документів, надрукованих на папері, формату А-4, друкують через півтора

міжрядкових інтервали, а формату А-5- через один міжрядковий інтервал.


Тексти документів, що готуються до видання, друкуються через два міжрядкових

інтервали.

8.3.          За уточненням тексту під час його друкування друкарки повинні звертатися

безпосередньо до виконавця.

Друкаркам забороняється знайомити зі змістом поданих до друку матеріалів осіб, які не мають до нього службового відношення.

Надруковані матеріали разом з рукописом повертаються тільки їх виконавцю.

    8.4..         Друкований текст перевіряє, виконавець. Якщо будуть виявлені друкарські

помилки,

пропуски тощо, виконавець повергає в машинописне бюро надруковані аркуші з рукописом для виправлення.

Виправлення тексту допускається тільки на машинці, без помарок. 8.5.                  Відповідальність за зміст та якість тексту покладається на виконавця матеріалу, а

за якість друкування - на друкарку

8.6. Розмноження документів здійснюється засобами оргтехніки.

9. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

9.1.               Службові відрядження працівників суду здійснюються відповідним наказом голови суду.

9.2.               Після повернення з відрядження працівник наступного робочого дня доповідає голові суду чи його заступнику про виконанні завдання.

9.3.               Лист про відрядження працівник здає зав. канцелярією разом з квитком.

10. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

10.1.            Підготовка виконаних документів до подальшого зберігання та використання є завершеним етапом діловодства. Основна мета впорядкування та зберігання виконаних документів - це створення умов для їх використання у довідковій роботі суду.

10.2.           Підготовка виконавчих документів до подальшого зберігання та використання складається з :

-  оформлення справ;

-  опису документів постійного та довготермінового зберігання;

-  забезпечення зберігання документів;

-   передачі документів до архіву;

-     документи передаються до архіву суду після закінчення їх діловодом відповідно до інструкції;

- відповідальність за стан роботи архіву покладається на голову суду